Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται με βάση το άρθρο 11(1)(α)(v) του περί Κτηματομεσιτών Νόμου, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι υποψήφιος για εγγραφή στο Μητρώο Κτηματομεσιτών κατέχει επαρκείς γνώσεις αναφορικά με την κτηματική και πολεοδομική νομοθεσία της Δημοκρατίας. Οι γνώσεις αυτές είναι αναγκαίες για την ορθή και υπεύθυνη άσκηση του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη.

Δείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στην πιο κάτω ανακοίνωση